Regulamin

                         

                        Regulamin webinarów i warsztatów

 

Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest Firma:   Poznaj Duszę Katarzyna Kaźmierczak z siedzibą w Luboniu ul. Fabryczna 16 A  NIP : 6981004784, zwany dalej Firma

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług  zakresu webinarów i  warsztatów formie wydarzenia edukacyjnego.

Wydarzenie  może być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator. Sposób organizacji wydarzenia będzie podany wraz z informacją o wydarzeniu.

Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i  warsztatowe świadczone przez Firmę

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.

 

Zasady korzystania z wydarzeń

 1. Uczestnicy wszystkich webinarów i warsztatów zwanych dalej wydarzeniem oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Firmy są chronione prawem autorskim i są  udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w tych wydarzeniach.  
 2. Podczas udziału w wydarzeniach Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Nie gwarantuje się Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką wydarzenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii.
 3. Osoby biorące udział w wydarzeniach oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do wydarzeń lub materiałów z nich pochodzących.
 4. Uczestnicy wydarzeń oświadczają iż rozumieją że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 5. Osoby decydujące się na uczestnictwo w wydarzeniach będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, proszone są o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed planowanym wydarzeniem.
 6. Zapłata za zakupione wydarzenia jest jednocześnie akceptacją Regulaminu oraz nawiązaniem umowy na świadczenie usługi i nie wymaga odrębnej umowy.
 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stawiennictwo się na wydarzeniu; nie zgłoszona  wcześniej niż na 14 dni przed wydarzeniem nieobecność  skutkuje brakiem zwrotu zapłaty.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne wydarzenie  lub zwrot wpłaconych środków.
 1. Zapisy na wydarzenie odbywają w sklepie i płatne w dniu złożenia akcesu poprzez   Przelewy 24
 2. Zapisy na wydarzenie poprzez email czy Messenger płatne w dniu złożenia akcesu na konto :
  Katarzyna   Kaźmierczak 14 1050 1520 1000 0097 4826 3895
  Tytuł : data i nazwa  wydarzenia, nazwisko imię uczestnika
 1. Po zakupie otrzymasz maila z linkiem do zoom „spotkanie „ lub inną formą zgodną z opisem
 2. Istnieje możliwość wystawienia faktury o czym mailowo lub na Messenger proszę mnie zawiadomić w dniu zakupu wydarzenia.

 

Reklamacje i zwroty

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@poznajdusze.pl w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane wydarzenia edukacyjnego, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 6. Postanowienia pkt 1-5 nie mają zastosowania do konsumentów.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: info@poznajdusze.pl
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.